Komentáre obsahujúce urážky, neslušné výrazy, prejavy rasovej a národnostnej neznášanlivosti či netolerancie každého druhu sa nebudú zverejňovať.

Hlas ľudu si ponecháva právo voľby komentárov, ktoré budú zverejnené.

Od čitateľov očakávame, že budú komentovať správu a podajú svoju mienku o zverejnenej správe.

Prosíme vás, aby ste prihliadali na pravopisnú a gramatickú správnosť komentárov, ktoré zašlete. Komentáre napísané výlučne veľkými písmenami nezverejneníme, kým komentáre napísané bez pravopisných a gramatických chýb uprednostníme.

Komentáre, v ktorých poukážete na jazykové chyby, technické a iné nedopatrenia v zverejnených správach, nezverejníme, ale postúpime ich redaktorovi správ a za ne sa poďakúvame.

Komentáre obsahujúce obvinenia vzťahujúce sa na iné osoby zo spáchánia trestného činu nezverejníme. Tento druh komentárov je možné zaslať na adresy redaktorov stránky, keďže moderátori nemajú možnosť preveriť pravdivosť uvedených obvinení.

V súlade s článkom 43 Zákona o verejnom informovaní «osobný písomný záznam (list, denník, poznámka, digitálny záznam a podobne)… nemožno zverejniť bez súhlasu osoby, ktorej slová… obsahuje, ak sa pri zverejnení dá uzavrieť, o ktorú osobu ide».

Osobné písomné záznamy «nemožno zverejniť ani bez súhlasu toho, komu sú určené, respektíve toho, na koho sa vzťahujú, ak sa v prípade zverejnenia poruší právo na súkromie alebo niektoré iné právo danej osoby».

Mienky zahrnuté v komentároch predstavujú súkromnú mienku autorov komentárov a nepredstavujú stanoviská redakcie Hlasu ľudu. Podľa platného Zákona o verejnom informovaní NVU Hlas ľudu však nesie zodpovednosť za všetky obsahy uvedené na jeho webových adresách a v súlade s tým sa bude správať voči komentárom čitateľov.

Spread the love