Diplom Ceny Vzletu prevzali mladé Padinčanky Daroslava Sojáková a Zuzana Tomášiková s profesorkou Jaroslavou Staňovou

Diplom Ceny Vzletu prevzali mladé Padinčanky Daroslava Sojáková a Zuzana Tomášiková s profesorkou Jaroslavou Staňovou

Podľa všeobecnej mienky členov tohtoročnej komisie pre udelenie Ceny Vzletu, náš časopis aj aktuálne medzi mladými dokazuje, že patrí na školskú lavicu, do autobusu alebo na čítanie v parku, jednoducho, že patrí do rúk slovenskej mládeže v Srbsku.

Cena Vzletu sa udeľuje každoročne v októbri v rámci slávnostného programu Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V tomto roku slávnosť bola dňa 19. októbra a Cena Vzletu bola udelená členom novinárskej sekcie Základnej školy m. Tita z Padiny. Komisia si všimla, že vo viacerých číslach Vzletu v období september 2014 – jún 2015 boli uverejnené príspevky s nadtitulkom Z padinskej školy (niekedy aj na celej strane), ktorých autormi sú členovia tejto novinárskej sekcie.

V správe komisie sa o. i. uvádza: „Jednotlivé príspevky mladých Padinčanov majú pekný spravodajský charakter, miestami niektorí autori vyjadrujú aj vlastný názor a príspevky tak postupne nadobúdajú aj analytické a beletristické prvky. Texty sú štylisticky čisté, jazykovo správne, pre čitateľa jasné a zrozumiteľné. Prinášajú vyvážený objektívny i subjektívny pohľad. Spĺňajú všetky znaky novinárskej správy, resp. článku. Tematicky sú trefné a prinášajú čitateľovi Vzletu presne to, čo by sa ho mohlo dotýkať, keďže autori sú sami žiaci. Príspevky sú viac-menej rovnocenné. Keďže pri mladšej vekovej kategórii sa objavuje aj vyjadrovanie svojho názoru, podľa formulácie myšlienok a štylizácie niektorých viet možno usudzovať, že naozaj ide o tvorbu žiakov vyšších ročníkov, ktorí majú perspektívu stať sa dobrými novinármi. Svedčí o tom hlavne ich tímový prístup a teda schopnosť pracovať v rámci akejsi malej školskej redakcie. Komisia navrhuje udeliť žiakom vecnú cenu a zvážiť ju tak, aby mohli prostredníctvom nej rozvíjať svoje novinárske zručnosti.”

Komisia pracovala v zložení Monika Necpálová, Martin Prebudila a Stevan Lenhart.

 

Spread the love