Zborník prác 40 rokov časopisu Vzlet obsahuje 21 textov na témy dejín, koncepcie a rubrík nášho mládežníckeho časopisu. V niektorých prácach sú vyjadrené spomienky bývalých redaktorov a spolupracovníkov a hovorí sa aj o dizajne časopisu a jeho možných perspektívach do budúcna. Väčšina uverejnených príspevkov bola prvýkrát predstavená na okrúhlom stole z príležitosti osláv štyridsiatych narodenín časopisu Vzlet (dňa 16. októbra 2010 v Báčskom Petrovci), niektoré texty boli do zborníka zaradené dodatočne. V nasledujúcich riadkoch podávame prehľad uverejnených príspevkov.

Aktuálny zodpovedný redaktor tohto časopisu Stevan Lenhart píše o rôznych obmenách spoločensko-zábavnej koncepcie Vzletu v priebehu štyroch desaťročí, v druhom príspevku uvádza prehľad doterajších ročníkov Stretnutia pod lipami a v ďalšom texte sa venúva autorom a hrdinom vzletovských komiksov. Vladimír Valentík prispel postrehmi a poznámkami na margo jubilea, v ktorých pozoruje štyridsať rokov politického zázemia Vzletu, pokým Vladimíra Dorčová sa zaoberá úvodníkmi v našom časopise zo 70. a 80. rokov minulého storočia. Jazyková redaktorka Vzletu Anna Horvátová hovorí o jazykovej úrovni textov v našom časopise s prihliadaním na aspekt dynamickej podoby modernej slovenčiny. Bývalá redaktorka Vzletu Anna Francistyová si pripomína niekdajšie rubriky a spolupracovníkov, ako aj podmienky, za akých sa kedysi pracovalo na časopise, v podobnom tóne je ladený aj príspevok bývalého technického redaktora Jána Hlaváča. Rubrika Rozlety a najvýraznejší autori básní vo Vzlete sú téma, ktorou sa zaoberá Zuzana Čížiková. Reminiscencie na roky spolupráce s časopisom Vzlet a zaujímavé postrehy o jeho minulosti vo svojich textoch podávajú Jaroslav Litavský, Martin Prebudila, Martin Širka, Pavel Matúch, Annamária Boldocká-Grbićová, Ján Špringeľ a Ružena Kraticová, pokým vlastné vzletovské príspevky interpretujú dnešné členky redakcie tohto časopisu Andrea Speváková a Stanislava Sládečeková. Vývin jednej z najstarších rubrík v tomto časopise – Móda – stručne spracovala Mgr. art. Iveta Jelinek, nad budúcnosťou tlačených médií a teda aj Vzletu sa zamýšľa Janko Takáč. Dizajn a zalomenie časopisu Vzlet je téma, ktorou sa v bohato ilustrovanom príspevku zaoberá Jana Strakúšeková.

V zborníku je tiež uverejnený zoznam hlavných a zodpovedných redaktorov Vzletu v období 1970 – 2010, ako aj fotografia účastníkov okrúhleho stola a vydanie je zaopatrené menným registrom.

Knižka 40 rokov časopisu Vzlet má 112 strán, niektoré príspevky sú ilustrované archívnymi fotografiami, ilustráciu na obálke vypracovala Ivana Vereski, vydavateľom je Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu.

S. L.

Spread the love